1.luokka • Ulkona oppiminen: kirjainmuotojen etsiminen luonnosta/ympäristöstä, kirjainten muodostaminen luonnon elementeistä, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot.
 • Luontosanat (kirjoittaminen, lukeminen), luontoaiheiset sadut ja lorut, vuodenaikoihin ja ympäristöön liittyvät tarinat. Tunnetaitojen vahvistamiseen liittyvät leikit ja kertomukset.
 • Yhteiset keskustelut: tarpeelliset tavarat, ystävyys, oikeudenmukaisuus, jakaminen jne.
 • Ulkona oppiminen: värit, numerot (1-20), lähiseudun luontosanat, ulkoleikit
 • Luontosanat vuodenaikoja seuraten, lajittelun perussanat
 • Ulkona oppiminen: lasketaan erilaisia asioita luonnosta, etsitään geometrisia perusmuotoja luonnosta. Luontoaiheisia laskuja luokassa.
 • Ulkona oppiminen: kulkeminen luontoa kunnioittaen, vuodenaikahavainnot lähiluonnossa (kasvit, eläimet, hyönteiset), ihmettely, tutkiminen, kysymykset.
 • Vuodenaikapöytä, kertomukset luonnon tapahtumista, kasveista, eläimistä, hyönteisistä
 • Omista ja yhteisistä tavaroista huolehtiminen, lajittelu, uusiokäyttö ja kierrätys luokassa.
 • Omien tekojen merkitys itselle, toisille ja lähiympäristölle: tunnetaidot, oikeudenmukaisuus, ympäristövastuullisuus. Yhteiset tapahtumat ja talkoot.
 • Elämän perusedellytykset: ravinto, vesi, ilma, lämpö, huolenpito. Arjen terveystottumukset.
 • UE: Omat teot ja niiden seuraukset, huolenpito toisista ihmisistä ja luonnosta, oikeudenmukaisuus. Kertomukset luomakunnasta.
 • ET: Toisten kunnioittava kohtaaminen, erilaisten elämäntapojen arvostaminen. Tarinoiden teemat: hyvä ja paha, oikea ja väärä. Luontoon liittyvät merkitykselliset kokemukset.
 • Luontoaiheiset laulut, luonnon rytmit, luonnon- ja ympäristön äänimaisemat, hiljaisuus.
 • Ulkona oppiminen: havainnointi ulkona -> värimaailman ym. maalaaminen
 • Luonnonmateriaalit (mehiläisvaha, villa), luontoon ja luontohavaintoihin liittyvät kuvat ja kädentyöt
 • Monipuolinen luontoliikunta: retket, pelit/leikit, liikuntatehtävät (esim. motoriikka: yli kivien, juurien, puita/oksia kiertäen, ylittäen, alittaen, kiveltä toiselle hypäten)
 • Aarteenetsintää koulun pihassa tai lähiluonnossa (kartta voi olla itse piirretty tai aikuisen tekemä)

Euroopan komissio, Yhteinen tutkimuskeskus, GreenComp, Kestävää kehitystä koskeva eurooppalainen osaamiskehys, Euroopan unionin julkaisutoimisto, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2760/595099


Alle on koottu Agenda 2030 -tavoitteita, joiden aiheita 1. luokan opetuksessa sivutaan. Lisätietoa tavoitteista löytyy esimerkiksi Kestäväkehitys.fi-sivustolta.