Agenda 2030

AGENDA 2030 -TIEKARTTA

Unesco määrittelee tarkemmin Agenda 2030:n mukaista kestävän tulevaisuuden opettamista vuoden 2021 tiekartassa, joka yhdistää globaalin kansalaiskasvatuksen (global citizenship education eli GCED) ja kestävyyskasvatuksen (education for sustainable development eli ESD).

Tiekartan mukaan kestävän kehityksen opetus antaa valmiudet kulttuurista moninaisuutta kunnioittaen tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja vastuullisia toimia ympäristön eheyden, taloudellisen elinkelpoisuuden ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan luomiseksi nykyiselle ja tuleville sukupolville. Kestävän tulevaisuuden opetus nähdään elinikäisen oppimisen osana ja laadukkaan koulutuksen edellytyksenä. Tavoitteena on kokonaisvaltainen oppijan käytöstä muuttava oppiminen, jonka tavoitteena on lopulta yhteiskunnan muuttaminen. Tarkoitus on muuttaa oppisisältöjä, pedagogiikkaa, oppimisympäristöjä ja oppimistuloksia.

Opetussuunnitelmiin tulee tiekartan mukaan lisätä esimerkiksi ilmastonmuutosta, biodiversiteettiä ja kestävää kulutusta. Oppimisympäristöt ovat sekä fyysisiä että virtuaalisia ja innostavat oppijoita toimimaan kestävästi. Opetuksessa painottuvat kriittinen ajattelu, yhteisöllinen päätöksenteko ja vastuu nykyisestä ja tulevasta maailmasta. Opetus kannustaa oppijoita muuttumaan ja muuttamaan yhteiskuntaa ja taloutta vihreämmäksi sekä kasvamaan aktiivisiksi maailmankansalaisiksi, jotka rakentavat rauhaa sekä oikeudenmukaista, avarakatseista, inklusiivista ja kestävää maailmaa.

Tiekartta määrittelee opetukselle kolme tavoitekokonaisuutta:

Kognitiivinen: oppija ymmärtää kestävyyden haasteita ja niiden monimutkaisia keskinäisiä suhteita sekä tutkii ristiriitaisia ajatuksia ja vaihtoehtoisia selityksiä.

Sosioemotionaalinen: oppija rakentaa kestävyyttä tukevia perusarvoja ja asenteita, vaalii empatiaa muita eläviä olentoja ja planeettaa kohtaan sekä motivoituu johtamaan muutosta.

Toiminnallinen: oppija sisäistää käytännön toimia kestävän muutoksen aikaansaamiseksi henkilökohtaisella, yhteiskunnallisella ja poliittisella tasolla.


LÄHTEET

https://kestavakehitys.fi/agenda-2030
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/miten-tasta-tavoitteeseen, kirjoittaja: Suomen kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeri Annika Lindblom
https://www.oph.fi/fi/opettajat-ja-kasvattajat/agenda-2030-tiekartta-kestavaan-tulevaisuuteen Kirjoittaja: opetusneuvos Satu Honkala, Opetushallitus